Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ แนะนำ

นุ๊ก ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ (Multiple) สำห...

15-21 เม.ย. 60

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

ML-XW STAR CRUISES-TAIWAN-JAPAN 6 DAY แก้ไข

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

หมายเหตุ ร...

PROMOTION เดินทาง 22-27 ต.ค. 59

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 49,999 .-

ML-CA อูลันบาตาร์-Elsen-คาราโครัม-Ugii Lake-คุสเตน-เทอเรลจ์ 9 วัน 7 คืน

ราคารวม ค่าตั๋วเครื่องบิน+ชุดภาษีตั๋ว, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตูท่องเที่ยว ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น U$D 24 ดอลลาร์ และค่าทิปคนรถท้องถิ่น U$D 24 ดอลลาร์ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสมควร

<...

เดินทาง 10-18 ตุลาคม 2559 (69,999.-)

ประเทศ : ทัวร์มองโกเลียนอก
เมือง : ทัวร์มองโกเลียนอก
ระยะเวลา : 9 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 69,999 .-