Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ราคาพิเศษ

ML-3U จิ่วไจ้โกว-มู่หนีโกว-ธารน้ำแข็งต๋ากู่ 6 วัน 5 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน กรุ๊ป 800 บาท, ค่าภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็...

เดินทาง 21-26 ต.ค. 59 (35,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 35,999 .-

ML-SC-4 อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทูรูพาน-ภูเขาเปลวเพลิง-ถ้ำพระพันองค์-เมืองโบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเอ๋อจิ่ง-ตุนหวง-ด่านประตูหยก-ตานเสีย เจียยวี่กวาน-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ 8 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่า 1,500 บาทแล้ว และภาษีสนามบินไทย+จีน

ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริป และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/คน/ทริป <...

เดินทาง 16,18,20 ต.ค. 59 ราคา 59,900 บาท
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 59,900 .-