Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ แนะนำ
ยินดีต้อนรับคุณ : (พนักงาน จาก : )
ท่านได้เปิดรายการขายไว้ : 0 โปรแกรมทัวร์ ปัจจุบันเรามีรายการใหม่เพิ่มรวมทั้งหมด : 96 โปรแกรมทัวร์
(สนใจสมัครขายโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2498216-20)


นุ๊ก ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ (Multiple) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ, ต่างด้าว และหนังสือเดินทางไทย (ราชการ) โปรดทราบ หนังสือเดินทางไทย (ปกติ) ไม่ต้องทำวีซ่าไต้หวัน / รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ /หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 30 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นไต้หวัน 200 NT / ค่าทิปคนขับรถไต้หวัน 200 NT / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 700 บาท / ค่าทิปกระเป๋าข้น-ลงทุกแห่ง

 
กำหนดการเดินทาง ::
วันที่เดินทาง
ระยะเวลา
รหัสทัวร์
สายการบิน
ราคา(เริ่มที่)
จำนวนที่นั่ง
สถานะ
 
เที่ยวบินการเดินทาง ::
โปรแกรมการเดินทาง ::
 ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม »
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง ::
 
 


ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน (SUM INSURE)