Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ราคาพิเศษ
ยินดีต้อนรับคุณ : (พนักงาน จาก : )
ท่านได้เปิดรายการขายไว้ : 0 โปรแกรมทัวร์ ปัจจุบันเรามีรายการใหม่เพิ่มรวมทั้งหมด : 96 โปรแกรมทัวร์
(สนใจสมัครขายโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2498216-20)


ML-3U จิ่วไจ้โกว-มู่หนีโกว-ธารน้ำแข็งต๋ากู่ 6 วัน 5 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน กรุ๊ป 800 บาท, ค่าภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นสำคัญ

ราคาขายยังไม่ได้รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน รวมค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน (รวม 180 หยวน)

หมายเหตุ

- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

- การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า หยก ผ้าไหม หินตาสวรรค์ จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

- ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

 
กำหนดการเดินทาง ::
วันที่เดินทาง
ระยะเวลา
รหัสทัวร์
สายการบิน
ราคา(เริ่มที่)
จำนวนที่นั่ง
สถานะ
 
เที่ยวบินการเดินทาง ::
โปรแกรมการเดินทาง ::
 ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม »
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง ::
 
 


ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน (SUM INSURE)