Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ แนะนำ
ยินดีต้อนรับคุณ : (พนักงาน จาก : )
ท่านได้เปิดรายการขายไว้ : 0 โปรแกรมทัวร์ ปัจจุบันเรามีรายการใหม่เพิ่มรวมทั้งหมด : 96 โปรแกรมทัวร์
(สนใจสมัครขายโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2498216-20)


ML-CA อูลันบาตาร์-Elsen-คาราโครัม-Ugii Lake-คุสเตน-เทอเรลจ์ 9 วัน 7 คืน

ราคารวม ค่าตั๋วเครื่องบิน+ชุดภาษีตั๋ว, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตูท่องเที่ยว ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น U$D 24 ดอลลาร์ และค่าทิปคนรถท้องถิ่น U$D 24 ดอลลาร์ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสมควร

หมายเหตุ

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ สับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีค่าเงินผันผวน กรณีมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตู หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ ** บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

โปรดทราบ สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

 
กำหนดการเดินทาง ::
วันที่เดินทาง
ระยะเวลา
รหัสทัวร์
สายการบิน
ราคา(เริ่มที่)
จำนวนที่นั่ง
สถานะ
 
เที่ยวบินการเดินทาง ::
โปรแกรมการเดินทาง ::
 ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม »
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง ::
 
 


ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน (SUM INSURE)