Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ราคาพิเศษ
ยินดีต้อนรับคุณ : (พนักงาน จาก : )
ท่านได้เปิดรายการขายไว้ : 0 โปรแกรมทัวร์ ปัจจุบันเรามีรายการใหม่เพิ่มรวมทั้งหมด : 96 โปรแกรมทัวร์
(สนใจสมัครขายโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2498216-20)


ML-SC-4 อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทูรูพาน-ภูเขาเปลวเพลิง-ถ้ำพระพันองค์-เมืองโบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเอ๋อจิ่ง-ตุนหวง-ด่านประตูหยก-ตานเสีย เจียยวี่กวาน-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ 8 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่า 1,500 บาทแล้ว และภาษีสนามบินไทย+จีน

ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริป และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/คน/ทริป

** รายการนี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง **

โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯจะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

โปรดทราบรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สายการบินเข้มงวดมาก กระเป๋าใบใหญ่ต้องไม่เกิน 23 กก.

การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีน

กระเป๋าที่นำไปต้องมีน้ำหนักและขนาดที่ท่านสามารถดูแลจัดการด้วยตัวเองได้

 
กำหนดการเดินทาง ::
วันที่เดินทาง
ระยะเวลา
รหัสทัวร์
สายการบิน
ราคา(เริ่มที่)
จำนวนที่นั่ง
สถานะ
 
เที่ยวบินการเดินทาง ::
โปรแกรมการเดินทาง ::
 ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม »
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง ::
 
 


ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน (SUM INSURE)