Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์เส้นทางสายไหม - Tour Program

SC-ทะเลทรายซินเกียง 4 วัน 2 คืน

** ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถท้องถิ่น รวม 1,200 บาท

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวน

** ทั...

เดินทาง 18 พ.ค. 22 มิ.ย. 60 ราคาโปรโมชั่น 24,999.-

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 24,999 .-

SC-ทะเลทราย ผลไม้ ระบำซินเกียง 5 วัน 3 คืน

** ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถท้องถิ่น รวม 200 หยวน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 70 หยวน

** ทัว...

เดินทาง 11,24 ส.ค. 60 ราคาโปรโมชั่น 29,999.-

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 29,999 .-

SC-SILK ROAD 4 ภูเขาทราย 8 วัน 6 คืน

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มี “ไหม” เป็นเส้นใยเชื่อมร้อยวัฒนธรรม และเป็นตัวเชื่อมโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก เส้นทางสายไหม เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็น เปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียก...

เดินทาง 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 ราคาพิเศษ 54,900 บาท
เดินทาง 23-30 ก.ค. 60 ราคาพิเศษ 59,900 บาท
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 54,900 .-

TG+3U สงกรานต์ สวัสดี...กานซู่-A-ภูเขาสายรุ้ง 6 วัน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสั...

เดินทาง 13-18 เม.ย. 60 (48,900.-)

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 48,900 .-

ML-SC-4 อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทูรูพาน-ภูเขาเปลวเพลิง-ถ้ำพระพันองค์-เมืองโบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเอ๋อจิ่ง-ตุนหวง-ด่านประตูหยก-ตานเสีย เจียยวี่กวาน-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ 8 วัน 6 คืน

หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่า 1,500 บาทแล้ว และภาษีสนามบินไทย+จีน

ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริป และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน/คน/ทริป <...

เดินทาง 16,18,20 ต.ค. 59 ราคา 59,900 บาท
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 59,900 .-