Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน - Tour Program

3U จิ่วไจ้โกว (เต็มวัน)-หวงหลง-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป), ค่าตั๋ว, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,200 บาท (ตลอดทริป), ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน (ต...

เดินทาง 21,28 เม.ย. 12,19,26 พ.ค. 60 (21,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 21,999 .-

CH-3U สวัสดีกานซู่-B เจียยวี่กวาน-จางเย่-อู่เวย-หลันโจว-ปิ่งหลิงซื่อ 6 วัน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 80 หยวน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสั...

เดินทาง 14-19 เม.ย. 60 (37,900.-) 7,21,28 เม.ย. 60 (35,999.-)
เดินทาง 12,19,26 พ.ค., 2,9,16,30 มิ.ย. 60 (35,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 35,999 .-

CH-3U เฉิงตู-คังติ้ง-ตานปา-สี่ดรุณี 6 วัน 5 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป, ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน

หมายเหตุ

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

** ค่าบริการ...

เดินทาง 14-19 เม.ย. (32,900.-)
เดินทาง 21,28 เม.ย., 12,19,26 พ.ค., 2,9,16,30 ก.ค. (28,999.-)
* ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 28,999 .-

CH-3U PRO โลกคริสตัล จิ่วไจ้โกว-หมู่นี่โกว-หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป), ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป), ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,200 บาท (ตลอดทริป), ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าท...

เดินทาง 21 ก.พ.             ราคา 17,999.-
เดินทาง 7 มี.ค.               ราคา 17,999.-
เดินทาง 14 มี.ค.             ราคา 17,999.-
เดินทาง 21,31 มี.ค.  ราคา 18,999.-
 

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 17,999 .-

CH 2560 3U-PRO บุญใหญ่...บุญโต หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป), ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป), ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 180 หยวน (ตลอดทริป), ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทั...

เดินทาง 5,12,19 ม.ค. 16,23 ก.พ. 2 มี.ค. 59 (15,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 15,999 .-

CH-3U โลกแห่งหิมะ และ น้ำแข็ง สวย...สะอาดตา จิ่วไจ้โกว (เต็มวัน)-เล่อซาน-วัดหลิงหยุ่น-วัดต้าฝอ-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า 6 วัน 5 คืน

หมายเหตุ

- รายการท่องเที่ยวอาจมีการสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลาก...

เดินทาง
3-8 ม.ค., 10-15 ม.ค. ราคา 18,999.-
17-22 ม.ค.,14-19 ก.พ.ราคา 18,999.-
21-26 ก.พ. ราคา 18,999.-
28 ก.พ.-5 มี.ค. ราคา 18,999.-
7-12 มี.ค. ราคา 19,999.-
14-19 มี.ค. ราคา 21,999.-
21,28 มี.ค. ราคา 21,999.-

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 18,999 .-

CH-3U มหัศจรรย์เสฉวน-A เฉิงตู-คังติ้ง-ตานปา-สี่ดรุณี-หมาเอ๋อคัง-เฮยสุ่ย-ต๋ากู่ปิงชวน 8 วัน 7 คืน (วัฒนธรรมชนเผ่า)

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ปหน้าด่าน, ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน

หมายเหตุ ** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวน แ...

เดินทาง 8-15 เม.ย. (35,999.-) 9-16 เม.ย. (35,999.-)
เดินทาง 12-19 เม.ย. (36,999.-) 30 เม.ย.-7 พ.ค. (34,999.-)
* ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 34,999 .-

CH-3U อุทยานจิ่วไจ้โกว (เที่ยวเต็มวัน)-หมู่นี่โกว-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า 5 วัน 4 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป), ค่าตั๋ว, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,200 บาท (ตลอดทริป), ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามเหมาะสม...

เดินทาง 17,24 ก.พ. 60 (16,999.-)
เดินทาง 3,10 มี.ค. 60 (16,999.-)
เดินทาง 17,25,29 มี.ค. 60 (17,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 16,999 .-

ML-3U จิ่วไจ้โกว-มู่หนีโกว-ธารน้ำแข็งต๋ากู่ 6 วัน 5 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน กรุ๊ป 800 บาท, ค่าภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็...

เดินทาง 21-26 ต.ค. 59 (35,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 35,999 .-

ML-TG จิ่วไจ้โกว (เข้าจิ่ว 2 ครั้ง)-หวงหลง-ธารน้ำแข็งต๋ากู่-หมีแพนด้า-2 โชว์ 8 วัน 7 คืน

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ * หากภาษีตั๋วมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้เดินทางรับทราบว่าจะต้องชำระส่วนที่เพิ่มขึ...

เดินทาง 4 พ.ย. 59 (39,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 39,999 .-