Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   



TOUR PROMOTION


ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ - Tour Program

CH-TG ฉงชิ่ง-อู่หลง-ลานกระจกชมวิว-ชื่อสุ่ย-ผาหินแสงพุทธ-น้ำตกใหญ่ชื่อสุ่ย 5 วัน 4 คืน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ 50 หยวน

** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
...

เดินทาง 20 ส.ค. 59 (28,500.-)

ประเทศ : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
เมือง : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 28,500 .-

PRO ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน

หมายเหตุ

- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผ...

เดินทาง 19 ก.ย., 18 พ.ย. 59 (29,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
เมือง : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 29,900 .-

ต้าจู๋-ฝูหยง-เขานางฟ้า-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

หมายเหตุ

- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา...

เดินทาง 20 ส.ค. 59 (29,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
เมือง : ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 29,999 .-