Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า - Tour Program

CH-SC Shock Sale! คุนหมิง-ผามรกต-ตงชวน แผ่นดินสีแดง 5 วัน 2 คืน

ราคารวม ค่าทัวร์, ค่าตั๋วเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียมตั๋ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้

ราคายังไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,...

เดินทาง 4 พ.ค. 8 มิ.ย. 60 (11,999.-)
เดินทาง 7 ก.ค. 27 ก.ค. 60 (12,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
เมือง : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 11,999 .-

CH-SC Shock Sale! คุนหมิง-ซากุระ-นางนวล 5 วัน 2 คืน

ราคารวม ค่าทัวร์, ค่าตั๋วเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียมตั๋ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้

ราคายังไม่รวม ค่าว...

เดินทาง 8,9 มีนาคม 2560 (9,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
เมือง : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 9,999 .-

CH-SC คุนหมิง-โหลวผิง-หยิวช่ายฮวา-ซากุระ-นางนวล 5 วัน 2 คืน

ราคารวม ค่าทัวร์, ค่าตั๋วเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียมตั๋ว * ผู้เดินทางอาจต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม (ตามจริง) หากสายการบินมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มจากนี้

ราคายังไม่รวม ค่า...

เดินทาง 2,3 มีนาคม 2560 (11,111.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
เมือง : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 11,111 .-

CH-TG แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน

ราคารวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่ม จะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถื...

เดินทาง 4 พ.ค. 9 มิ.ย. 9 ก.ค. (33,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
เมือง : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 33,999 .-

คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

โปรดทราบ

1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเ...

เดินทาง 5,19 พ.ค. 9,23 มิ.ย. 7,28 ก.ค. (25,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
เมือง : ทัวร์คุนหมิง-แชงการีล่า
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,999 .-